here4U i stort

here4U är en organisation som startade 2002 på en gymnasieskola i Västerås och var en del av ett förebyggande projekt som efter tre år blev en permanent verksamhet. Idag finns here4U på ca 50 skolor. Hälften av skolorna består av juniorskolor (låg- och mellanstadiet) och den andra hälften finns på högstadiet och gymnasiet.

 

Varje deltagande skola har minst en handledare, som med sitt engagemang stöttar eleverna och för verksamheten framåt. Utöver dessa finns vuxna från kommunen, från ungdomspolisen, brottsofferjouren, Iris, Värna Västerås mm.

 

here4U har tre samordnare, två för here4U och en för here4U Junior.

Ledningsgruppen

here4U har en ledningsgrupp som består av alla de handledare som arbetar ute på skolorna. 

 

Juniorverksamheten har en liknande. De två ledningsgrupperna träffas regelbundet för att delge varandra information och berätta om vad som är på gång. Goda exempel lyfts och aktuell forskning delges.

Utvecklingsteamet

Utvecklingsteamen för de båda verksamheterna fungerar som here4U:s motor. Steg inför framtiden planeras, riktning tas och underlag jobbas fram.

 

Grupperna består av vardera ca 6-8 personer som alla vill göra lite mer för here4U.

 

Utvecklingsteamen arbetar också med here4U:s värdegrund, stadgar och enkäter/utvärderingar.

Referensgrupper

here4U är för unga, av unga - därför är det viktigt att deras engagemang och kunskap tas tillvara. 

 

here4U arbetar i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionens artikel 12 (barn och ungas rätt att komma till tals) är en av de viktigaste byggstenarna i here4U.

 

Barn och unga har stort inflytande i verksamheten och får en chans att styra utvecklingen. Planerade aktiviteter som inte godkänns av barn och unga genomförs inte. Medlemmarna i grupperna vet vad de vill och vad som fungerar.