Barnombudet i Västerås

Barnombudet i Västerås har funnits sedan 1999. Barnombudets uppgift är att fånga upp barn och ungas tankar och engagemang och föra det vidare till andra.

 

Barnombudet är en del av Västerås Stads förebyggande verksamhet och tillhör Förebyggarcentrum. Verksamheten har fokus på att stötta barn och unga, finnas till för skolor i olika frågor. Barnombudet samordnar också here4U Junior, samt arbetar med opinionsbildning, barnkonventionen och demokrati/inflytandefrågor.

 

Barnombudet är ingen myndighet och går inte in och driver enskilda ärenden. 

 

Barnkonventionen är det viktigaste dokumentet i barnombudets arbete. I Västerås heter barnombudet Sara Holm Stålhand.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Barnkonventionen har funnits sedan 1989. Sverige var ett av de första nationerna i världen som skrev under och ratificerade konventionen. 

 

Konventionen består av 54 artiklar, varav fyra grundprinciper. 

  • Art.2: Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Art.3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Art.6: Varje barn har rätt till liv och utveckling.
  • Art.12: Alla barn har rätt att komma till tals, och bli respekterade för detta.

Barnombudet arbetar med barnkonventionens artiklar i fokus och med ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Läs mer om konventionen här.

Vad kan barnombudet göra för dig?

Barnombudet arbetar med skolan som plattform. Hon besöker elever och personalgrupper, here4U Juniorgrupper och träffar ibland också föräldrar.

 

Barnombudet agerar inte i enskilda ärenden, men kan vara ett bollplank och ge tips och vägledning till både barn, ungdomar och vuxna -  föräldrar, skolpersonal eller andra.

 

Om du är ung kan barnombudet finnas som en vuxen att prata/maila med. Hon kan hjälpa till att få hjälp vidare och kontakten finns så länge du vill och behöver. Barnombudet har tystnadsplikt men måste som alla vuxna agera om du har blivit utsatt för ett brott.

 

Om du jobbar på en skola och vill ha ett besök - skicka ett mail så träffas vi och pratar!

Kontakta barnombudet i Västerås