here 4U i stort

here 4U är en organisation som startade år 2002 på en gymnasieskola i Västerås och var en del av ett förebyggande projekt som efter tre år blev en permanent verksamhet. Idag finns here 4U på ca 40 skolor. Hälften av skolorna består av juniorskolor (låg- och mellanstadiet) och den andra hälften finns på högstadiet och gymnasiet.
 

Varje deltagande skola har minst en handledare, som med sitt engagemang stöttar eleverna och för verksamheten framåt.
Handledarna ingår i ett nätverk där bland annat Iris, ANDT, Stödcentrum för unga brottsoffer, Ungdomsmottagningen och polisen ingår.

Ledningsgruppen

here 4U har en ledningsgrupp som består av alla de handledare som arbetar ute på skolorna. 

Juniorverksamheten har en liknande. De två ledningsgrupperna träffas regelbundet för att delge varandra information och berätta om vad som är på gång. Goda exempel lyfts och aktuell forskning delges. Alla handledare får genomgå 4st moduler där de lär sig om here 4U History, ANDT, Konflikthantering, Tolerans, Genuskunskap, Våldsprevention, Lösningsfokus och MVP för att bli certifierade here 4U-handledare.

Utvecklingsteamet

Utvecklingsteamen för de båda verksamheterna fungerar som here 4U:s motor. Steg inför framtiden planeras, riktning tas och underlag jobbas fram.

Grupperna består av vardera ca 4-7 personer som alla vill göra lite mer för here 4U.

Utvecklingsteamen arbetar också med here4U:s värdegrund, stadgar och enkäter/utvärderingar.

Barnen är vår framtid

here 4U är för unga, av unga - därför är det viktigt att deras engagemang och kunskap tas tillvara. 

here 4U arbetar i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionens artikel 12 (barn och ungas rätt att komma till tals) är en av de viktigaste byggstenarna i here 4U.

Barn och unga har stort inflytande i verksamheten och får en chans att styra utvecklingen. Planerade aktiviteter som inte godkänns av barn och unga genomförs inte. Medlemmarna i grupperna vet vad de vill och vad som fungerar.