Om fun 4U

here 4U bjuder alla skolor i Västerås som är med i here 4U    steg 3 kostnadsfri rastaktivitetsmanual tillsammans med                        en väska fylld med leksaker för att kunna                           genomföra rastaktiviteterna.
Materialet är fördelat i F-3 och 4-6 samt kort eller lång rast. Vid varje aktivitet står det skrivet vilka redskap som behövs                           för att kunna fullfölja aktiviteten.                                             Materialet är framtaget av here 4U, dess handledare  och elever på Barn och Fritidsprogrammet                                 på Rudbeckianska Gymnasiet.                                      fun 4U har gjorts möjligt tack vare Lokala Hjälpen Västerås, Länsförsäkringar Bergslagen, Stadium och IKEA. 

 
I  kompendiumet ingår följande:
1 häfte
1 fotboll
4 mjuka bollar
1 Basketboll
4 hopprep
20 gatukritor
8 rockringar
12 koner
2 Frisbees
4 barnvästar
2 vuxenvästar
1 Regnbågskasse


Varför ska man anordna rastaktiviteter?
”Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”
(Lgr 11 kap.1 Skolans uppdrag)
 
”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.”
(Lgr 11 kap.4 Fritidshemmet)
 
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. I arbetet med detta material har vi särskilt tagit hänsyn till artiklarna, 2, 6, 12 och 31. 
 
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och få vara delaktiga i frågor som berör dem.
Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
 
I arbetet med fun4U är fokus alla barns rätt att få vara med, att få göra roliga saker på rasten och känna en delaktighet och gemenskap. 

Vill din skola vara med i here 4U steg 3 och få ta del av detta material?

Ring eller maila oss!

Nicklas Wennersten
nicklas@here4u.se
0 7 3- 7 2 2   1 4   4 4

Therese Ankréus
therese@here4u.se
0 7 2-  2 5 2   7 2   2 1

                                       fun 4U