Neighbourhood 2.0

Projekt Neighbourhood 2.0 är ett projekt som riktar sig mot unga vuxna (20-24 år/Utbildningskontraktet) som inte klarat sina studier och som behöver stöd på sin väg till egenförsörjning genom arbete. Metoden består i att erbjuda lösningsfokuserat stöd där en kombination av studier och arbete inom socialt arbete ingår. Payoffs uppdrag består i att stödja och utvärdera projekt Neighbourhood 2.0. Uppdraget är uppdelat i två delar; lärande utvärdering och samhällsekonomisk utvärdering Payoff kan konstatera att det är mycket positivt för deltagarna i projektet att få stöd från projektet. De har tidigare misslyckats med sin skolgång och riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Med hjälp och stöttning från projektet får de möjlighet att kombinera arbete med studier. Både deltagare och pedagoger på skolor och fritidsgårdar lyfter fram att modellen med kombination mellan arbete och studier fungerar bra.

Utifrån barn och ungas perspektiv har konceptet med att ”unga leder unga” fungerat bra. Eleverna beskriver själva hur de känner att det är lättare att prata med NBH:are än med lärare. NBH:arna finns även tillgängliga på raster och på fritidsgårdar där de ordinarie pedagogerna inte alltid har möjlighet att vara närvarande. Det skapar en ökad trygghet. Samma bild bekräftas av pedagoger och av deltagarna själva. Det har även funnits en tanke om att intressera deltagarna för socialt arbete, vilket har fungerat. Deltagarna berättar själva hur det tycker att det har varit intressant och meningsfullt att få arbeta med barn och unga på skolor och fritidsgårdar. Det visar sig även genom att flera av deltagarna har fått arbete inom dessa verksamheter efter projektet eller valt att studera vidare på universitetsnivå. Några fortsätter även efter projektet att plugga upp sina gymnasiebetyg samtidigt som de arbetar. 

Rapport

Status

Projektet avslutades 31/12-2017

loading...