Behandling av unga våldsutövare 13-23 år

here 4 U sökte och beviljades medel från Allmänna Arvsfonden 2016-2018 för att bedriva ett unikt metodutvecklande behandlingsarbete med unga våldsutövare, mellan 13-23 år, i Västmanlands Län. Det nyskapande och nytänkande var att anpassa och utveckla metoden ”icke-våldsgrupp för män”, till målgruppen unga killar 13-23 år. Ytterligare nytänkande med behandlingen var att använda lotsar till de unga killar som genomgick behandlingen för att genom dem motivera och stötta till en lyckad och genomförd behandling. En styrka med projektet var att unga killar snabbt, icke-stigmatiserande och kostnadsfritt fick effektiv hjälp med sitt våldsutövande. 

Metoden som togs fram kan beskrivas utifrån 3 utgångspunkter; kunskap, bearbetning och träning. Behandlingen innefattade 8 teman: Vad är våld, Psykiskt våld, Sex och våld, Alternativ till våld, Ansvar, Föräldrar och barn, Orsaker till våld, Konsekvenser av våld. Deltagarnas eget våldsutövande belystes genom samtal kring det första, det senaste och den värsta våldshändelsen.
Under 3 år arbetade två behandlare heltid under handledning med klienter och metodutveckling.

Kort om resultatet;
Vi utformade, prövade och behandlade unga killar och tjejer både i grupp och individuellt och efterfrågan var stor på vår insats. Förfrågningar kom från såväl skolor, öppenvård och låsta institutioner och dessa verksamheter har även efter avslutad insats efterfrågat en fortsättning med nya grupper av unga. Metoden döptes till ”Studiegrupp om våld” för att försöka minska en eventuell stigmatisering vad gäller att gå i behandling. Att arbeta med språket och de olika teman som ingår i metoden var en ständig process där vi behövde vara flexibla och inkännande.
Arbetet med att knyta lotsar till behandlingen var lyckosamt för både de unga som deltagit och för lotsarna själva. Att kontinuerligt utbilda och handleda lotsarna var nödvändigt då många av de unga klienterna hade haft det mycket tufft i livet, och lotsarna kunde då bli ett stort stöd för dem i många frågor. Att matcha lots och den unge var viktigt, men försvårades under sista projektåret då de ungas problematik var mer omfattande. Det gjorde matchningen mellan lots och klient svår.
Ett konkret resultat av projektet var att metoden ”Studiegrupp om våld” under andra året blev en del av Västerås Stads handlingsplan mot våld, och i slutet av andra året även en påföljd som tingsrätten kunde döma unga till som en del av Ungdomskontraktet.

Den samverkan som upprättades under åren var effektiv och genom den kunde arbetet hela tiden ta nya steg framåt. Samverkanspartners i projektet var Ungdomspolisen, Västerås Stad; Stadsledningen och Socialtjänsten, Landstinget, Kriminalvården och Länsstyrelsen. Framförallt samarbetet med Kriminalvården och Socialtjänstens grupp som arbetar mot unga lagöverträdare var lyckat. Samverkan bidrog till att fler unga i behov av stöd fick rätt och adekvat hjälp.
Cirka 900 personer berördes av projektet; klienter, andra ungdomar och vuxna professionella.

Rapport & artikel

Status

Arvsfonds projektet ”Behandling av unga våldsutövare” är avslutat
Projekttiden tog slut den 31/12-2018 och vi here4U är stolta och glada över de resultat, kunskaper och erfarenheter vi gjort under dessa tre år och för att vi fått möjlighet att möta och hjälpa unga människor som på olika sätt drabbats, utövat och påverkats av våld.